KERKORDE ARTIKEL 1 - ONS BESLUIT SAAM!

Die Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk het al ons gemeentes versoek om saam te besluit oor ’n voorgestelde verandering van die 1ste artikel van ons Kerkorde. Elke belydende lidmaat in ons Geloofsfamilie kry die geleentheid om hieroor standpunt in te neem. Ons gaan in die volgende 5 weke al die nodige inlgting aan jou verskaf, geleenthede skep vir saamgesels en ruimte skep vir jou om jou standpunt te stel.

Waarom is die proses nodig?

Die Algemene Sinode is van mening dat Artikel 1 uitgebrei kan word. Hierdie artikel van ons Kerkorde gaan oor die fondamente van ons Belydenis en kan net verander word as alle gemeentes, Sinodes en die Algemene Sinode die verandering goedkeur. Verder moet twee-derdes van die wat deelneem, vir die verandering kies, om dit te kan aanbring.

So wat is die Kerkorde?

Alhoewel die Bybel altyd die enigste riglyn vir volgelinge van Jesus se lewe sal wees, is dit nodig dat ’n groot organisasie soos die Ned. Geref. Kerk met mekaar ooreenkom oor wat ons glo, hoe ons saamwerk in die bediening en hoe ons beleidsake hanteer, deur middel van iets soos die Kerkorde. In ons Streeksinode noem ons hierdie ooreenkoms “Familiereëls."

Waaroor gaan Artikel 1?

In Artikel 1 word die basiese geloofsfondamente (Belydenis grondslag) van ons kerk uiteengesit.

Wat is hierdie fondamente dan?

’n Belydenisskrif is ’n kort, bondige opsomming van wat ’n mens van die Bybel glo. Dit is belydenisskrifte wat regoor die wêreld by kerke in die Gereformeerde tradisie aanvaar en goedgekeur word. Ons het tans in die artikel die verklaring dat die Bybel die enigste onfeilbare Woord van God is en dan word drie sogenaamde “Drie Formuliere van Eenheid” spesifiek genoem. Dit is die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls)

Wat sou dan kon verander?

Drie dinge gebeur met die artikel in die voorstel:

1. Die wese van die artikel bly presies dieselfde. Die Bybel as fondament, Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls word presies net soos in die huidige artikel oorgeneem en gehandhaaf soos nog altyd in ons geskiedenis.

2. Bestaande belydenisse wat ons al eeue deel met die Kerk, word heeltemal tereg, bygesit. Die Apostolikum (Twaalf artikels), Die Geloofsbelydenisse van Nicea en Athanasius bely ons kerk al vir eeue in ons eredienste, maar dit het nog nooit kerkordelik deelgemaak van ons belydenisgrondslag nie. Dit is belydenisse wat deur eeue oor kerkgrense heen bely is en dit verbind ons met die grootste deel van die Liggaam van Christus hier op aarde.

3. ‘n Eietydse, Suid-Afrikaanse belydenis, die Belhar belydenis, word nuut ingesluit op ‘n wyse wat aan jou die keuse gee of jy dit as belydenisskrif wil beskou of nie. Die Sinode kies vir ‘n benadering waarin elkeen sonder dwang ‘n standpunt hieroor kan huldig en ons in liefde van mekaar kan verskil, indien nodig.

Waaroor moet jy besluit?

Die Gemeenteraad van ons Gemeente gaan ’n voorstel oor die artikel aan jou voorlê (op ’n amptelike vorm) en jy kan besluit of jy daarmee saamstem of nie. Die voorstel sal basies een van twee moontlikhede inhou, naamlik, of ons die verandering ondersteun, of nie.

Hoe gaan dit werk?

Die proses van besluitneming lyk as volg:

 • 20/27 Julie - Erediens afkondiging/Inligting in Nuusflits
 • 28 Julie - Gemeenteraad: Besluit en aanbeveling vir Gemeente
  • Die Gemeenteraad het op sy vergadering van 28 Julie 2014 besluit om die voorgestelde verandering aan Artikel 1 van die Kerkorde te steun.Dit is dan ook die aanbeveling van die Gemeenteraad aan die lidmate van PvR Gemeenskapskerk.
 • 1 Augustus - Epos aan gemeente met aanbeveling en besluitnemingsproses
 • 3 Augustus - Erediens: Besluitneming 1
 • 10 Augustus - Erediens: Besluitneming 2 / Inligtingsgesprek (9-10)
 • 17 Augustus - Erediens: Besluitneming 3/Kennisgewing van Gemeenteraad op 25.8
 • 24 Augustus - Erediens: Besluitneming 4/Kennisgewing van Gemeenteraad op 25.8
 • 24 Augustus - Inligtingsgesprek (9-10)
 • 25 Augustus - Tel van vorms / Gemeenteraad bekragtig
 • 31 Augustus - Erediens: Kennis (1) aan gemeente.
 • 7 September - Erediens: Kennis (2) aan Gemeente.

Belangrike inligting oor die proses:

 • Elke belydende lidmaat van ons Geloofsfamilie mag (en moet asseblief) deelneem.
 • Voor en na die eredienste in Augustus sal daar geleentheid wees om deel te neem. Ons sal alfabeties ingedeel word by tafels, volgens ons vanne. 
 • Besoek die tafel waar jou van ingesluit is, maak seker van jou lidmaatskap, ontvang jou vorm, dui jou voorkeur aan en handig dit in.
 • Daar is twee geleenthede vir saamgesels geskep. Jy sal nader aan die tyd gevra word om vooraf aan te dui as jy dit wil bywoon.
 • Dit sal wonderlik wees as jy moeite doen om deel te neem aan hierdie besluitnemingsproses. Dit is ’n totaal unieke gebeurtenis in ons kerkgenootskap!
 • Vir meer inligting oor die agtergrond, inhoud en nadenke oor die Artikel 1 Proses, kyk gerus na die Kerkbode van 1 Augustus 2014. Hierdie uitgawe is volledig gewy daaraan. 

Wat gebeur na die besluitnemingsproses?

 • Die Gemeenteraad bevestig die besluit van die gemeente en stuur dit met al die dokumente aan die Algemene Sinode. 
 • Die Oostelike Sinode neem in Oktober ook ’n besluit oor die voorstel, saam met al die ander Streeksinodes. 
 • Hierdie besluite word ook voorgelê aan die Algemene Sinode wat dan uiteindelik op grond van die besluitnemingsproses veranderings sal aanbring, of nie

Wat as ek nog vrae het?

Praat gerus met een van Jan, Henk of Ryno as dit nodig is.

Dankie dat jy saam deel is van hierdie geskiedkundige besluitnemingsproses!

Vriendelike groete
Jan Venter
nms die Gemeenteraad

Views: 415

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Die Vleiskombuis sal weer in Januarie bestellings neem.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2019   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service